Kennismaken

Medezeggenschapsraad

lEExI

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs of met het schoolgebouw. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten bij deze besluitvorming.

De MR bestaat uit 2 ouderleden (door alle ouders gekozen) en 2 personeelsleden (door het personeel gekozen).

Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding

  • Secretaris MR: Ilona van Brandwijk
  • Penningmeester: Kevin Overbeeke/Leonie van der Est
  • Afgevaardigd GMR-lid: Vincent Mol

Personeelsgeleding

  • Voorzitter MR: Diana Burgers
  • MR-lid: Carla Westdorp

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en wordt gevormd door alle scholen die deel uitmaken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO).

Taken MR

De MR heeft met name de taak om de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Hij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij alles wat op school speelt. De MR vindt het belangrijk reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en een actieve rol te spelen.

Denk aan:

  • het vakantierooster;
  • het personeelsbeleid;
  • de communicatiestructuur;
  • het schoolplan;
  • onderwijskundige doelstellingen.

Vergaderdata

Iedereen kan het openbare gedeelte van de vergaderingen van de MR bijwonen. De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

25-9, 13-11, 5-2, 15-4 en 10-6

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten en gesprekspunten van de MR, en wil je eens een vergadering bijwonen? Dan ben je van harte welkom.

Wij zijn blij je via de website te kunnen informeren over de gang van zaken binnen de MR en staan altijd voor je klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Je kunt contact opnemen met de MR via de secretaris

Onze missie en visie

De Luyster biedt aan alle kinderen, van welke achtergrond dan ook, onderwijs op maat in een warm en geborgen pedagogisch werkklimaat.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen wij je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Maak kennis met het team

Het team van obs De Luyster bestaat uit een mooie mix van beginnende tot ervaren leerkrachten.