MR en OR

De Luyster is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Deze raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding van elk drie personen, die hun instemming met en advies over bestuurszaken geven. Directeur Frits Weterings fungeert als adviseur van de MR. Diverse uitvoerende taken van de MR worden overgenomen door de ouderraad (OR). De datum van de 'oudercontact avond' van de MR vindt u overigens terug op de kalender en in de app. De MR is tevens een onderdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting OcTHO.

Oudergeleding:
- Voorzitter MR: Marloes Reijngoudt; 
marloesreijngoudt@hotmail.com
- Penningmeester: Marjoke Verwijs:
marjokeverwijs@gmail.com

Personeelsgeleding:
- Secretaris: Liesbeth van Dijke
- Lid en GMR-lid: Anne Greveling-Scherpenisse

Onze MR vraagt namens de school een vrijwillige bijdrage aan de ouders/verzorgers om een aantal leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren. Denkt u bijvoorbeeld aan een Sinterklaasviering of schoolreisje. Wenst u deze bijdrage niet te betalen, dan kunnen uw kinderen niet deelnemen aan deze activiteiten. Door de school wordt gezorgd voor een vervangend programma. Kunt u deze bijdrage niet betalen? Er bestaat de mogelijkheid om via de gemeente gebruik te maken van een bijzondere bijstandsregeling. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de balie Publiekszaken van het gemeentehuis. Jaarlijks wordt met het presenteren van de jaarrekening verantwoording afgelegd door de MR over de manier waarop de ouderbijdrage is en wordt besteed. Heeft u vragen over de taken van de MR dan kunt u bij een van de leden terecht. Voor vragen over het onderwijsgebeuren betreffende uw kind kunt u beter contact opnemen met de klasseleerkracht van uw kind. Zie verder de facebook pagina van De Luyster voor informatie.

Planning medezeggenschapsraad bijeenkomsten schooljaar 2020-2021:
* dinsdag 15 september 2020


Notulen 2020-2021:
Notulen M.R. 24-11-2020.pdf

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl